STYMULOWANIE PYTAŃ

CEL: BURZA MÓZGÓW, DECYZJE, EWALUACJA

Opis:

Stymulowanie pytań[1] jest jedną z metod aktywizujących związanych z wykładem – wskazanych przez profesora psychologii nauczania Mela Silbermana (Temple University, Princeton, USA).

Metoda ta wykorzystuje nauczanie poprzez generowanie pytań i szukanie odpowiedzi. Zakres problemu (np. badawczego) definiowany jest poprzez pytania.

Korzyści z zastosowania metody:

 • pobudzenie grupy do kreatywnego myślenia i aktywizacja w krótkim czasie;
 • daje możliwość przekazania alternatywnych, zróżnicowanych sposobów podejścia
  do sytuacji, zagadnienia.

Strukturę można zastosować do:

 • rozpoczęcia wykładów – np. sformułowania listy kluczowych pytań (można rozwinąć
  w modelu FAQ);
 • sprawdzania wiedzy z omawianego tematu;
 • aktywizacji studentów i zainteresowania nowym nieznanym tematem;
 • prowadzenia ćwiczeń, projektów grupowych, gdzie istnieje konieczność spojrzenia
  na problem z nowej perspektywy;
 • uzupełnienia wykładów, gdzie studenci poszukują nowych pomysłów.

______________________________________________________________________

Instrukcja jak wykorzystać metodę w pracy ze studentami:

 1. Przedstaw pokrótce zagadnienie, problem – temat wykładu.
 2. Zamiast zadawać pytania studentom, poproś studentów żeby sami wymyślili ważne, nurtujące pytania w obszarze poruszanego tematu. Poprzedź wyjaśnieniem, że oczekujesz pytań dociekliwych i prowadzących do głębszego zrozumienia tematu.
  Jeżeli studenci mają niewielką wiedzę na temat przedmiotu, można rozdać
  im odpowiednie materiały instruktażowe np. konspekty
  lub materiały sytuacyjne, które wprowadzą studentów w temat. A następnie poprosić ich o to by zadali pytania, na które odpowiedzi są istotne dla budowania wiedzy.
 3. Poproś studentów aby zapisali pytania na kartkach. Następnie zbierz kartki.
 4. W drugiej części pracy grupowej (studenci podzieleni na 5-6 osobowe grupy) możesz rozdać losowo kartki z pytaniami pogrupowanym studentom. Poproś o określenie jakiego rodzaju wiedza będzie potrzeba, aby uzyskać odpowiedzi, gdzie można szukać informacji
  na postawione pytania. Należy dążyć to tego, aby sami studenci szukali odpowiedzi
  na postawione pytania.
  I w razie potrzeby wykładowca uzupełnia informacje.

Wariacje:

 • zebrane pytania możesz przeanalizować, podzielić w grupy, a następnie rozdać studentom w pogrupowanych już kategoriach;
 • na pytania studenci mogą szukać odpowiedzi indywidualnie;
 • zebrane pytania na pierwszym wykładzie z danego przedmiotu mogą też stanowić listę pytań do egzaminu końcowego.

[1]Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

* Opis pochodzi z publikacji „Zbiór metod i narzędzi dydaktycznych. Pedagogical Evolution toolbox” opracowanej przez Karolinę Mikołajczak, Mateusza Stasiaka, Aleksandrę Krysiak, która została udostępniona dla nauczycieli projektu InnoEnergy do nieodpłatnego korzystania.
Numer ISBN: 978-83-946346-0-5

[mini-calendar]

[upcoming-events]

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości