KURS FACYLITACJI

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

Celem programu Kursu Facylitacji jest wykształcenie i przygotowanie specjalistów do wzmacniania potencjału grup i zespołów.

Słowo “Facylitator” pochodzi od łacińskiego „FACIL” co oznacza „ułatwiać”. Facylitacja grupy to proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, która jest niezależna i neutralna w stosunku do grupy oraz nie posiada prawa podejmowania decyzji, diagnozuje i prowadzi proces pracy grupy tak, aby:

 • Pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązywać problemy
 • Wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji
 • Podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka

Facylitacja nie jest nauczaniem ani sposobem przekazywania wiedzy. Zatem facylitator nie jest nauczycielem ani nawet mentorem. Jego wiedza z zakresu merytorycznej pracy grupy nie jest wymagana.

Facylitator, to osoba od której wymaga się szczególnych umiejętności interpersonalnych. Umiejętność słuchania, i wyciągania wniosków nie wystarczy. Konieczne jest dojrzała postawa, nie ma możliwość krytykowania członków grupy za wkład jaki wnoszą lub brak zaangażowania. Konieczna jest otwartość do towarzyszenia grupie nawet jeśli będzie ona błądziła i gotowość do wspierania grupy bez oceny postępowania. Bezwzględna umiejętność obserwacji i powściągania własnych opinii.
Te wymagania są bardzo wysokie – nie każdy jest w stanie tyle zaoferować. Sposób pracy facylitatora powinien budzić zaufanie wszystkich uczestników grupy.

Proces facylitacji, stwarza warunki do ujawniania potencjałów członków zespołu i pozwala wypracować kapitał wiedzy adekwatny do aktualnych potrzeb zespołu. Narzędzia facylitacji służą takiemu zarządzaniu pracą grupy, aby koncentrowała się ona na osiąganiu wyznaczonego celu i aby robiła to w sposób maksymalnie wydajny.

Czas trwania: Pięć dni; sobota – środa od 9.00 do 18.00 lub 2 zjazdy weekendowo.
Miejsce kursu: Kurs odbywa się w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13 (siedziba Fundacji)
Kontakt do koordynatora: Koordynator Szkoły Trenerów PKR
Aleksandra Krysiak
TELEFON: 535 044 488 MAIL: a.krysiak@11muz.pl

Prowadzący

Karolina Mikołajczak

Dyrektor merytoryczny, Superwizorka, Trenerka

Odpowiada za merytoryczne przygotowanie programów edukacyjnych: m.in. cykl szkoleniowy i program merytoryczny Kursu Trenerskiego I i II stopnia, nadzór nad realizacją…czytaj więcej

Terminy

NAZWA KURSU TERMIN REKRUTACJA MIASTO
Edycja 1 06-08, 21-22.04.2018 (pt.-ndz., sob.-ndz.) Rekrutacja zamknięta Łódź
Edycja 2 10-12.05; 25-26.05.2019 (edycja weekendowa) Rekrutacja otwarta Łódź

Odpłatność

2700,00 zł

Koszt Kursu Trenerskiego I stopnia.

540,00 zł

W przypadku dofinansowania do 80% kosztów Kursu.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty w terminie do 8 miesięcy od dnia zgłoszenia uczestnictwa.
Harmonogram płatności ustalany jest indywidualnie, koszt uczestnictwa pozostaje na stałej wysokości.

Możliwe dalsze ścieżki rozwoju

KURS FACYLITACJI - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

OPIS

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

Absolwent Kursu Facylitacji:

 1. potrafi wspierać grupę w zidentyfikowaniu i określeniu celu pracy
 2. wie jak stworzyć komfortowe środowisko pracy dla uczestników
 3. potrafi diagnozować problemy spowalniające lub blokujące pracę grupy i dobierać narzędzia i metody do ich rozwiązywania
 4. potrafi diagnozować mocne strony uczestników i wie jak efektywnie wykorzystywać je do maksymalizowania efektów pracy grupy
 5. potrafi obserwować proces grupowy i reagować na jego przebieg dobierając instrumenty zapewniające zwiększenie efektywności pracy
 6. wie jakie są typy grup, typy osobowości w grupie, potrafi ocenić stopień zaawansowania grupy w samoświadomość zachodzących w niej procesów
 7. zna zestaw narzędzi i metod oraz potrafi stosować je adekwatnie do dynamiki procesu i poziomu dojrzałości grupy
 8. potrafi umiejętnie wspierać pracę grupy tak, aby spełniać rolę twórczego katalizatora i aby nie zdominować jej działań
 9. zna swoje zasoby i wie jak wspierać swój rozwój w zakresie kompetencji facylitatora, potrafi pracować na własnym kapitale
 10. potrafi reagować w sytuacjach kryzysowych, zna narzędzia kryzysowe i umiejętnie je stosuje

PROGRAM

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

Kurs trwa 50 godzin dydaktycznych rozłożonych na pięć kolejnych dni pracy w godzinach 9.00-18.00.

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi takimi jak rozwiązywanie problemów, odgrywanie ról (Role Play), analiza przypadków (Case study) czy analiza krytyczna. Zbudowany w ten sposób kapitał wiedzy pozwoli rozwinąć indywidualny warsztat trenerski. Uczestnicy staną przed praktycznymi zadaniami, które pomogą zidentyfikować własne mocne i słabe strony oraz wyciągną wnioski do rozwoju. Wykłady problemowe będą komentarzem do wypracowanej wiedzy.

Każdy otrzyma podręcznik programowy.

Po zakończonym Kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończonego Kursu.

PROGRAM:

Dzień 1: facylitacja – pojęcia i definicje

Dzień 2: efektywność grupy

Dzień 3: warsztat facylitatora

Dzień 4: szlif umiejętności

Dzień 5: budowanie profilu kompetencyjnego

DLA KOGO

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

Kurs Facylitacji przeznaczony jest dla liderów zespołów, koordynatorów projektów, trenerów, edukatorów, nauczycieli, moderatorów i animatorów, managerów różnego szczebla, konsultantów, superwizorów i wszystkich osób zainteresowanych nabyciem umiejętności wykorzystania narzędzi facylitatorskich oraz planowania i wspierania procesu pracy grupy.

Jeśli pracujesz z grupami nasze szkolenie wyposaży Cię w zestaw odpowiednich narzędzi. Biorąc udział w naszym szkoleniu uświadomisz sobie, że przebieg procesu jest tak samo ważny jak realizacja celu, a jakość procesu ma wpływ na jego efektywność. Nauczymy Cię jak sprawnie zarządzać procesem pracy grupy, żeby cel został osiągnięty z odpowiednim wykorzystaniem zasobów, w odpowiednim czasie i przy sprzyjających warunkach.

Formularz zgłoszeniowy

I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

Imię i nazwisko (wymagane)

Data i miejsce urodzenia (wymagane)

Numer PESEL (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

II. ADRES ZAMELDOWANIA UCZESTNIKA

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

Ulica: (wymagane)

Numer domu/mieszkania: (wymagane)

Miasto: (wymagane)

Kod pocztowy: (wymagane)

III. ADRES DO KORESPONDECJI UCZESTNIKA (JEŻELI JEST INNY NIŻ ZAMELDOWANIA)

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

Ulica:

Numer domu/mieszkania:

Miasto:

Kod pocztowy:

IV. SKĄD DOWIEDZIAŁ/A SIĘ PAN/PANI O SZKOLENIU

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

Ngo.plNf.plSzkolenia24h.plInwestycjawkadry.info.plPlatforma KulturyFacebookLinkedInGoldenlineStrona www.11muz.plOd znajomychZ innego źródła (z jakiego?):

V. SZCZEGÓŁY UCZESTNICTWA

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

1. Termin Kursu Facylitacji:
07.05.2016 Edycja 1. Łódź08.10.2016 Edycja 2. Łódź11-15.03.2017 Edycja 3. Łódź

2. Odpłatność za Kurs:
Pełen koszt uczestnictwa – 3250,00 złPełen koszt uczestnictwa przy wpłacie 30 dni przed Kursem – 2950,00 złWspółfinansowanie części kosztów w ramach Programu Kultura Rozwoju – 1950,00 – 3250,00 zł

Jeśli ubiega się Pan/i o współfinansowanie:

 Czy chce Pan/i skorzystać z płatności ratalnej?

TakNie

Uzasadnij potrzebę współfinansowania Twojego udziału w Kursie Facylitacji:

Odpłatność po stronie uczestnika wyniesie:

3. Odpłatność po stronie organizacji, instytucji, firmy delegującej uczestnika:

4. Miejsca zatrudnienia w ciągu ostatnich 5 miesięcy (umowy o pracę, zlecenie, dzieło, wolontariat):

Odpowiedz na poniższe pytania zaznaczając odpowiednią odpowiedź Tak/Nie
Czy jesteś zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy? taknie
Czy pracujesz na umowę o pracę? taknie
Czy pracujesz na umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło)? taknie
Czy prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą lub posiadasz udziały w spółkach? taknie

VI. INFORMACJE OGÓLNE O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

1. Czym się obecnie zajmujesz? Jakie są Twoje plany na przyszłość?

2. Opisz swoje predyspozycje i/lub doświadczenie w pracy z grupami?

3. Opisz swoją motywację do udziału w Kursie Facylitacji

VII. DANE DO FAKTURY VAT (JEŻELI SĄ INNE NIŻ DANE UCZESTNIKA)

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

Nazwa firmy:

Ulica:

Numer domu/mieszkania:

Miasto:

Kod pocztowy:

Numer NIP:


VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

Event Date: 6 April 2018 to 11 April 2018

1. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizacji 11 Muz Innowacje w Kulturze. Elektroniczne przesłanie i złożenie „Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otwartym” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa
POTWIERDZAM

2. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA –
a) W przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa przez Uczestnika w terminie ponad 11 dni przed rozpoczęciem szkolenia:
o Uczestnik może wziąć udział w innym terminie danego szkolenia w ciągu 6 miesięcy. Jeśli nie będzie innego terminu szkolenia w tym okresie, termin uczestnictwa będzie ustalany indywidualnie pomiędzy uczestnikiem a realizatorem.
o Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, Realizator zwraca wpłaconą przez uczestnika odpłatność, pomniejszoną o opłatę rejestracyjną w wysokości 40% kosztów szkolenia zaokrąglone do pełnej kwoty.
b) w przypadku braku pisemnej rezygnacji lub rezygnacji późniejszej niż 11 dni przed rozpoczęciem szkolenia i niewzięcia udziału w szkoleniu Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia pełnej odpłatności za uczestnictwo w szkoleniu.
Rezygnację należy przesłać na adres e-mail: a.krysiak@11muz.pl

c) ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA:
Realizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Realizatora, uczestnik w zależności od swojej decyzji:
o Może odbyć szkolenia w innym terminie.
o Może zażądać zwrotu odpłatności za odwołane szkolenie. Realizator musi zwrócić Uczestnikowi wpłaconą odpłatność w całości.
POTWIERDZAM

3. PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych przez Fundację 11 Muz Innowacje w Kulturze. w celu przygotowania i przeprowadzenia powyższego programu szkoleniowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).
POTWIERDZAM

« 2019-10 »

Pon Wt Śr Czw Pią Sob Nie
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • There are no upcoming events.

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości