CYKL DEMINGA – PDCA

CEL: NADANIE STRUKTURY PRACY WARSZTATOWEJ Z GRUPAMI

Opis:

Podejście procesowe w zarządzaniu zrodziło się z idei Business process re-engineering (BPR) zapoczątkowanej na początku lat 90 koncentrującej się na analizie i świadomym projektowaniu wszystkich procesów organizacji, lub danego przedsięwzięcia. Jest to model wykorzystywany w wielu firmach. Ponieważ zarządzanie procesowe w rezultacie prowadzi do efektywnej, skoncentrowanej
na celach pracy zespołów, minimalizuje obszary ryzyka, co przekłada się na jakość świadczenia usług organizacji oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

Możesz wykorzystać podejście procesowe w nauczaniu studentów, tym samym przyzwyczajać studentów do standardów w jakich będą funkcjonować jako pracownicy.

Zarządzanie procesowe znane jest również jako zarządzanie zmianą.[1] Wiąże się ono z teoriami zarządzania jakością.

William Edward Deming  ojciec zarządzania jakością, opracował (w latach 1951, 1986) cykl ilustrujący zarządzanie procesowe w odniesieniu do wykonywania zadań i realizacji procesów.

Cykl Deminga[2] inaczej zwany PDCA obejmuje 4 etapy:

 1. Planowanie – zaplanowanie tego, co chcemy osiągnąć poprzez swoje działania.
 2. Działanie, wdrożenie – zrealizowanie, wykonanie tego co zaplanowaliśmy w pierwszym etapie.
 3. Sprawdzanie – weryfikacja wyników naszych działań.
 4. Doskonalenie, usprawnianie – wdrożenie działań nastawionych na osiągnięcie lepszych wyników.

Cykl Deminga - PDCA

Korzyści z zastosowania modelu:

 • uporządkowany i zorganizowany sposób pracy warsztatowej;
 • nastawienie na nieustanne podnoszenie jakości opracowywanych rozwiązań;
 • nastawianie na wnioskowanie i ewaluację działań;
 • nastawanie na monitoring zasobów wykorzystywanych w pracy;
 • forma pracy rozwijająca potencjał studentów zarówno zdolnych i mniej zdolnych;
 • forma angażująca studentów w samodzielne działanie.

Strukturę można zastosować do:

 • prowadzenia projektów laboratoryjnych;
 • planowania i prowadzenia konwersatoriów;
 • prowadzenia ćwiczeń, projektów grupowych.

______________________________________________________________________

Instrukcja jak prowadzić projekt z wykorzystaniem cyklu Deminga

Aby cykl Deminga był skuteczny, w każdym z czterech etapów należy wykonać pewne czynności.

Etap I „Planowanie” to dokładna analiza obecnej sytuacji oraz wskazanie i opisanie procesów, które wymagają ulepszenia.

W jego ramach należy zdefiniować proces, który zamierza się usprawnić wskazując jego:

 • początek,
 • koniec,
 • istotę.

Następnie:

 • opisać usprawniany proces, stworzyć listę kluczowych zadań dla procesu – określić ich sekwencję,
 • przydzielić pracowników zaangażowanych,
 • uwzględnić warunki otoczenia – niezbędne narzędzia, metody i materiały.

Zdefiniuj:

 • uczestników wewnętrznych i zewnętrznych, klientów, dostawców, a także operatorów procesu;
 • oczekiwania klientów – wskaż czego chcą, na kiedy i gdzie;
 • określ jakie dane należy zbierać podczas wykonywania procesu w celu monitorowania jego przebiegu i jakości;
 • opisz zaobserwowane problemy związane z ulepszanym procesem oraz wskaż przyczyny
  i ich wpływ na proces. W jaki sposób owe problemy mogą zaburzać jego przebieg;
 • określi potencjalne możliwość zmiany i rozwiązania oraz określi zakres ich wpływu;
 • wybierz najbardziej obiecujące rozwiązanie (ewentualnie rozwiązania).

Etap II „Wdrażanie” to moment, kiedy testujesz plan. Mała skala działania minimalizuje skutki możliwości niedociągnięć i dostarcza materiałów, wniosków służących usprawnianiu modyfikowanego procesu. Na tym etapie możesz instruować i szkolić swój zespół.

 • Przeprowadź badanie pilotażowe lub eksperyment, przetestuj wpływ potencjalnych rozwiązań na realizację założonego celu.
 • Określ wskaźniki badania jakości realizacji procesu.

Etap III „Sprawdzanie”

 • Przestudiuj i sprawdź w jakim stopniu wybrane i podjęte działania doskonalące pozwoliły osiągnąć założony cel.
 • Oceń i na podstawie osiągniętych rezultatów podejmij decyzję o tym, czy próbny plan działania się powiódł i czy możesz go powtórzyć.

Często pierwotne rozwiązanie musi zostać zmodyfikowane lub odrzucone. Jeśli widzisz konieczność modyfikacji rozpocznij od etapu I lub II zależnie od oczekiwań i zdiagnozowanych przyczyn niepowodzenia lub niskiej jakości.

Etap IV „Ulepszanie”

 • wybierz najlepszą proponowaną zmianę lub rozwiązanie,
 • rozwiń i wprowadź plan w życie,
  • określ co powinno być zrobione?
  • kto powinien być zaangażowany?
  • do kiedy plan powinien zostać wykonany?
 • standaryzuj rozwiązanie – opisz procedury wykonania,
 • kontroluj realizację procesu.

Kiedy zakończysz ostatni etap powróć na początek cyklu. Może jeszcze jest coś, co możesz usprawnić
w procesach Twojej organizacji? Cykl Deminga można wykorzystać do poprawy, udoskonalenia danego procesu w określonym projekcie, ale także do większych zmian, np. w koncepcji działania całej firmy, organizacji.

Przykład:

http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html

[1] Definicja Business process re-engineering (BPR):  http://www.businessdictionary.com/definition/business-process-reengineering-BPR.html, 02.10.2015

[2] Cykl Deminga: http://www.governica.com/Cykl_Deminga (dostęp 02.10.2015)

* Opis pochodzi z publikacji „Zbiór metod i narzędzi dydaktycznych. Pedagogical Evolution toolbox” opracowanej przez Karolinę Mikołajczak, Mateusza Stasiaka, Aleksandrę Krysiak, która została udostępniona dla nauczycieli projektu InnoEnergy do nieodpłatnego korzystania.
Numer ISBN: 978-83-946346-0-5

[mini-calendar]

[upcoming-events]

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości